فرم تعهدنامه برنامه ارتقاي کیفیت خدمت ویزیت

تاریخ نامه: 20 خرداد 1393
شماره نامه:
 
دستورالعمل  |   
 
  

تعهد نامه برنامه ارتقاي کیفیت خدمت ویزیت

با عنایت به اجراي دستورالعمل برنامه ارتقاي کیفیت خدمت ویزیت ، موضوع ابلاغیه شماره89/100 مورخ 07 /02/93 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اینجانب ............................ فرزند ................... داراي شماره شناسنامه ........................... ، شماره ملی ........................................... و شماره نظام پزشکی .......................................... پزشک عمومی/متخصص/فلوشیپ/فوق تخصص در رشته .............................، داراي رابطه استخدامی ................................ به عنوان پزشک بیمارستان .........................................، پس از مطالعه کامل جزئیات دستورالعمل برنامه ارتقاي کیفیت خدمت ویزیت، متقاضی برخورداري از مزایاي این برنامه میباشم و متعهد میگردم از تاریخ به طور تمام وقت و بدون انجام هر گونه فعالیت انتفاعی درمانی، با رعایت کلیه مواد و بندهاي مندرج در دستورالعمل برنامه ارتقاي کیفیت خدمت ویزیت و بخشنامههاي ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتبط با این برنامه، اقدام به ویزیت بیماران نمایم و در صورت عدم رعایت مفاد و تعهدات ذکر شده به ویژه رعایت زمان استاندارد ویزیت، دانشگاه می تواند مقررات مندرج در دستورالعمل ابلاغی را در مورد اینجانب اعمال نماید و همچنین اینجانب هیچ گونه ادعایی در خصوص بهره مندي از مزایاي برنامه ارتقاي کیفیت خدمت ویزیت ، نخواهم داشت

یک نسخه از متن دستورالعمل مربوطه پیوست این تعهد نامه می باشد.

.
دکتر ........................                                                                                              دکتر ........................
معاون درمان/معاون آموزشی                                                                                متخصص...................

                                                                                                                 پزشک ماندگار شهر/ شهرستان.....

 

 


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
فرم.تعهدنامه.ویزیت    

تعداد بازدید:   ۴
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >