فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 58

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
تکمیل فرم اطلاعات هتلینگ تا تاریخ 5/2/95 1395/1/24
400/26550 درخصوص بیمه کنندگان اتباع افغانی و عراقی 1394/11/18
نحوه تقسیم اعتبارات برنامه ارتقاء کیفیت ویزیت از خرداد ماه 94 1394/11/18
پرسش و پاسخ در خصوص طرح پرداختی مبتنی بر عملکرد 1394/5/17
همکاری بیمارستانهای انحصاری در طرح تحول 1394/3/18
تعرفه هاي خدمات درماني و تشخيصي دولتي در سال 1394(69) 1394/2/21
فايل اکسل ويرايش دوم کتاب ارزش نسبي ومراقبت سلامت 1394/2/21
اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکردکارکنان غیر پزشک و پزشک شاغل در بیمارستان های وابسته 1393/12/4
لیست توزیع و تحویل اقلام طرح ارتقای هتلینگ مراکز درمانی دانشگاه ع پ بوشهر-تلویزیون 1393/10/24
ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظارت براجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مصوب هیئت محترم وزیران 1393/9/8
ابلاغ حکم تمام وقتی پزشکان مشمول دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 1393/9/8
تعرفه در مراکز عمومی غیردولتی و خیریه 1393/9/8
هزینه اعمال جراحی مربوط به برگشت قدرت باروری توسط سازمان های بیمه گر - تحت پوشش طرح تحول سلامت 1393/9/8
کاهش فرانشیز بواسطه اجرای ارزش نسبی خدمات سلامت در بیماران سرپایی 1393/9/8
فرم ارزيابي هتلينگ اورژانس 1393/8/18
ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی برنامه تحول نظام سلامت 1393/7/14
758/100 ابلاغ دکتر علیرضا رئیسی بعنوان عضو کمیته تعیین نظام پرداخت پرسنل غیرپزشک در بیمارستان ها 1393/7/10
تکمیل اطلاعات طرح ارتقاء کیفیت ویزیت 1393/7/6
ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ 1393/7/6
کارانه طرح تحول نظام سلامت کارکنان غیرپزشک بیمارستان های وزارت بهداشت 1393/6/13
123
 
< >