فرم ها

1393/3/3 0:0

چک لیست برنامه ترویج زایمان طبیعی

چک لیست هتلینگ بیمارستانی

صورتجلسه خام

فرم حضور در جلسه

 فرم تعهدنامه برنامه حضور پزشكان

فرم تعهدنامه ماندگاری پزشکان

فرم تعهدنامه برنامه ارتقاي کیفیت خدمت ویزیت

صورت وضعیت مالی لیست محاسبه برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

فرم ارزیابی عملکرد  پزشکان

لیست گواهی انجام کار  برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 

پرسشنامه ارزیابی عملکرد پزشکان مشمول طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

فرم  ارائه  خدمات بين بيمارستاني

قرارداد اخذ خدمات تصویر برداری خارج از نوبت براي بيماران اعزامي

 چك ليست نظارت نظام سلامت

 فرم تعهدنامه مسئول فنی

شیوه نامه عقد قرارداد ارائه خدمات خصوصی زایمان توسط متخصص زنان / ماما در بیمارستان های دولتی

فرم قراراداد ارائه خدمات خصوصی زایمان توسط متخصص زنان / ماما در بیمارستان های دولتی

 


تاریخ بروز رسانی:   8 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >